AlGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Op alle door Stichting Menswel Sport (hierna: SMS) gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De klant mag gedurende de daarvoor geprogrammeerde openingstijden en na voldoening het overeenkomstige tarief deelnemen aan een zwemactiviteit, rekening houdend met de geldende huisregels. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van een zwemactiviteit op vertoon van een geldig entreebewijs, meerbaden- of leskaart of abonnement. SMS behoudt zich het recht voor nieuwe klanten bij inschrijving te vragen identificatie te overleggen. In geval van automatische incasso kan gevraagd worden naar de bankpas ter controle van het rekeningnummer.

Overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij SMS of daaraan gelieerde stichtingen aangesloten zwembaden. SMS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een klant een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnement of lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SMS te zijn ontvangen.

Abonnement
Bij enkele zwemactiviteiten, waaronder de Aqua Sporten, is automatische incasso verplicht. De incasso vindt maandelijks plaats omstreeks de 1e van de maand, met uitzondering van juli en augustus. Het abonnement voor zwemactiviteiten met automatische incasso wordt aangegaan voor de (minimale) contractduur van 4 kalendermaanden vanaf de eerste volledige kalendermaand na de ingangsdatum van de overeenkomst. Het abonnement gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst (eerste deelname aan de zwemactiviteit). SMS is gerechtigd om een identificatie van de klant te vragen, teneinde na te gaan of de persoon die met het abonnement binnenkomt inderdaad gerechtigd is dit abonnement te gebruiken.

Abonnementsgelden Automatische incasso
Het abonnementsgeld dient door de klant via automatische periodieke incasso per kalendermaand bij vooruitbetaling te worden voldaan. Als bij stornering blijkt dat na 2 herinneringen niet is betaald, gaat SMS over tot een incassoprocedure. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de klant aan SMS te worden voldaan. Indien SMS overgaat tot incasso van haar vordering op de klant, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer SMS over is gegaan tot incasso van haar vordering kan de klant geen gebruik maken van het abonnement tot het moment dat alle door SMS in rekening gebrachte kosten en de vervallen schuld betaald zijn.

Inschrijfkosten en tarieven
Bij inschrijving voor diverse zwemactiviteiten is de klant administratiekosten verschuldigd. Restitutie van deze administratiekosten is niet mogelijk. Alle prijzen zijn inclusief BTW. SMS is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. SMS is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven te indexeren. Indien de prijswijziging (m.u.v. de consumentenprijsindex) wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, dan heeft de klant het recht om zijn abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Privacy
SMS gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. SMS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw persoonlijke toestemming.

Beëindiging abonnement
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief. De kopie van de brief dient als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert SMS deze per aangetekende post te verzenden. Bij het voortijdig beëindigen van het abonnement kan SMS administratiekosten in rekening brengen. De minimale contractduur is 4 kalendermaanden, opzegging tijdens deze periode is 4 maanden. Na deze 4 kalendermaanden wordt het abonnement steeds met 1 kalendermaand verlengd en is opzegging per maand mogelijk.

Ziekte/Blessures
In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet deel kan nemen aan de zwemactiviteit, kan met schriftelijke toestemming van SMS het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting. Alleen de bedrijfsleider van het zwembad kan hier een besluit over nemen.

Openingstijden en onderhoudswerkzaamheden
SMS is bevoegd haar accommodaties geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. SMS is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) zwemactiviteiten of een accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen. SMS is bevoegd een accommodatie gedeeltelijk of geheel te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden. Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor het abonnement en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonsgegevens
Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de klant (bijvoorbeeld adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan SMS. In het geval van het niet doorgeven van deze wijzigingen waardoor SMS kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan de klant.

Aansprakelijkheid
Iedere klant is verantwoordelijk voor een persoonlijk en rechtmatig gebruik van de aan hem of haar verstrekte meerbadenkaart, leskaart, entreebewijs of abonnement. SMS is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SMS en haar medewerkers. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch de stichting, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de SMS accommodatie. Klanten dienen hun waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

Huisregels
Het is de klant bekend dat de zwembaden die vallen onder SMS bepaalde huisregels hanteren. Deze huisregels zijn aanwezig in het zwembad en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. In onze accommodaties hanteren wij tevens gedragsregels die voortkomen uit het Protocol Vrolijk en Veilig van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ. De zwembaden die vallen onder SMS kunnen te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Slot bepaling
Overeenkomsten tussen de klant en SMS kunnen via internet of schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden. Vragen en/of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gesteld aan SMS.

Neem contact op

Kun je iets niet vinden op onze website? Bezoek, mail of bel Zwembad In de Bandert. Wij helpen je graag verder.

Zwembad In de Bandert
Bandertlaan 7
6101 LZ Echt

icoon telefoon0475-482160

Leisurepark

Ons zwembad ligt op Leisurepark In de Bandert in Echt, een familiepark waar je kunt recreëren, bewegen en sporten.

Sportcomplex

Sportcomplex In de Bandert is in 2017 gerenoveerd. In dit complex liggen zwembad, sporthal en sportcafé onder één dak.