Algemene Voorwaarden Zwembad In de Bandert

 

Definities

  • Zwembad: Zwembad In de Bandert.
  • Zwembadcomplex: het geheel van bebouwde of onbebouwde ruimtes die onderdeel uitmaken van Zwembad In de Bandert.
  • Bezoeker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het zwembad een overeenkomst heeft gesloten.
  • Zwembadmedewerker: een medewerker die werkzaam is in het zwembad.
  • Overeenkomst: bindende afspraken tussen de Stichting Menswel Sport (hierna: SMS) en een bezoeker, waarbij enerzijds SMS toegang verleent tot het zwembadcomplex en anderzijds de bezoeker het recht heeft op gebruik van de overeengekomen zwemfaciliteiten en hiervoor de toegangsprijs heeft betaald.
  • Toegangsbewijs: het bewijs dat er tussen SMS en een bezoeker een overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Abonnement: een toegangsbewijs, waarmee toegang tot het zwembad wordt verleend.
  • Meerbadenkaart: een toegangsbewijs, waarmee een aantal keer toegang tot het zwembad wordt verleend. De meerbadenkaart is een elektronische pas die een jaar vanaf het moment van aanschaf geldig is.
  • Huisregels: de regels van het zwembad die betrekking hebben op het verblijf in het zwembad. De bezoeker dient zich bij het betreden van het zwembad te conformeren aan deze regels.

 

Toepassingsbereik

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn of worden gesloten tussen het zwembad en een bezoeker.

1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

1.3 Naast de algemene voorwaarden gelden gedurende het verblijf in het zwembadcomplex voor elke bezoeker de huisregels van het zwembad. De huisregels worden kenbaar gemaakt bij binnenkomst van het zwembadcomplex en worden op verzoek verstrekt bij de kassa.

1.4 Naast de algemene voorwaarden gelden voor het zwembadcomplex:

a) De Gedragscode Zwembranche, download de meest recente versie op de website: https://gedragscodezwembranche.nl/;
b) De Privacyverklaring, download de meest recente versie op de website: https://indebandert.nl/privacy/.

 

Overeenkomst en toegangsbewijs

2.1 Overeenkomsten tussen het zwembad en de bezoeker komen tot stand door het kopen van een toegangsbewijs door de bezoeker bij de receptie of kassa van het zwembad, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 De prijs van het toegangsbewijs, een meerbadenkaart of een abonnement kan door SMS worden aangepast.

2.3 Gegevens die de bezoeker dient op te geven met betrekking tot verkrijging van een meerbadenkaart of een abonnement, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het zwembad is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens volgens de AVG.

2.4 De bezoeker is verplicht het toegangsbewijs – eventueel in combinatie met een kortingskaart of voucher bij binnenkomst – te tonen, indien hiernaar wordt gevraagd door een zwembadmedewerker. Het toegangsbewijs dient altijd te worden getoond bij het opnieuw betreden van het zwembadcomplex.

2.5 De bezoeker kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd, indien blijkt dat het toegangsbewijs – of de kortingskaart of voucher – niet is verkregen namens het zwembad (of een door het zwembad daartoe bevoegd verklaarde instantie).

2.6 Er kan door de bezoeker een meerbadenkaart worden gekocht bij het zwembad. De meerbadenkaart is vanaf het moment van aanschaf een jaar geldig. De geldigheidsduur van de meerbadenkaart kan niet worden verlengd; de bezoeker dient dan een nieuwe meerbadenkaart te kopen.

2.7 Indien het zwembadcomplex tijdens reguliere openingstijden gedurende een langere periode wordt gesloten, kan de geldigheid van een meerbadenkaart worden verlengd met de periode waarin het zwembad niet voor bezoekers toegankelijk is geweest.

 

Verplichtingen zwembad

3.1 Het zwembad informeert de (potentiële) bezoeker via de website: https://indebandert.nl/ over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden of herinrichtingen van het zwembadcomplex.

3.2 Indien de prijs van het toegangsbewijs, de meerbadenkaart of een abonnement wordt aangepast, zal het zwembad de (potentiële) bezoeker hierover via de website: https://indebandert.nl/ en/of via een folder informeren.

 

Verplichtingen bezoeker

4.1 Indien na redelijk oordeel van een zwembadmedewerker de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de aanwezige borden, aanwijzingen van zwembadmedewerkers of de huisregels van het zwembad, kan de bezoeker worden verwijderd of de (verdere) toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd. De bezoeker heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van het toegangsbewijs of enige andere kosten.

4.2 Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingelicht.

4.3 Iedere bezoeker vanaf 12 jaar heeft een legitimatieplicht en kan naar het legitimatiebewijs worden gevraagd. Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd.

4.4 De door de bezoeker in het zwembadcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de receptie of kassa van het zwembad. Gevonden voorwerpen worden gedurende 8 weken bewaard bij de receptie of kassa van het zwembad. Indien de eigenaar van het gevonden voorwerp zich meldt, dient de eigenaar zich te legitimeren. Er zal in geval van kostbare voorwerpen een kopie van het legitimatiebewijs worden gemaakt alvorens het voorwerp wordt afgegeven.

 

Klachten en restitutie

5.1 Eventuele klachten van bezoekers worden in behandeling genomen volgens de geldende klachtenregeling van SMS. De bezoeker kan schriftelijk een klacht indienen door het invullen van een klachtenformulier. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad.

5.2 Een verzoek tot restitutie van de toegangsprijs van de bezoeker wordt door SMS niet gehonoreerd, tenzij sprake is van een dermate uitzonderlijke situatie – die buiten de macht van de bezoeker ligt – dat het redelijk kan worden geacht om restitutie te verlenen. De bedrijfsleider of coördinator van het zwembad zal oordelen of er sprake is van een dergelijke situatie.

5.3 De bezoeker komt in ieder geval niet in aanmerking voor restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs.

 

Aansprakelijkheid

6.1 SMS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan de eigendommen van bezoekers in en om het zwembadcomplex.

6.2 Het zwembad voldoet aan de verplichtingen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zweminrichtingen.

6.3 Het zwembad heeft de Gedragscode Zwembranche van toepassing verklaard, waarin gedragsregels over de omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers staan vermeld.

6.4 Iedere bezoeker is verantwoordelijk voor een persoonlijk en rechtmatig gebruik van het aan hem of haar verstrekte toegangsbewijs.

6.5 SMS is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SMS en haar medewerkers.

6.6 Iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De bezoeker wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. SMS, noch haar medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen in en om het zwembadcomplex. Bezoekers dienen hun waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

 

Abonnementsgelden Automatische incasso

7.1 Het abonnementsgeld dient door de bezoeker via automatische periodieke incasso per kalendermaand bij vooruitbetaling te worden voldaan.

7.2 Als bij stornering blijkt dat na 2 herinneringen niet is betaald, gaat SMS over tot een incassoprocedure.

7.3 Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de bezoeker aan SMS te worden voldaan.

7.4 Indien SMS overgaat tot incasso van haar vordering op de bezoeker, is de bezoeker tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

7.5 Wanneer SMS over is gegaan tot incasso van haar vordering kan de bezoeker geen gebruik maken van het abonnement tot het moment dat alle door SMS in rekening gebrachte kosten en de vervallen schuld betaald zijn.

 

Inschrijfkosten en tarieven

8.1 Bij inschrijving voor diverse zwemactiviteiten is de bezoeker administratiekosten verschuldigd.

8.2 Restitutie van deze administratiekosten is niet mogelijk.

8.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

8.4 SMS is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

8.5 SMS is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven te indexeren. Indien de prijswijziging (m.u.v. de consumentenprijsindex) wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, dan heeft de klant het recht om zijn abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Beëindiging abonnement

9.1 Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief. De kopie van de brief dient als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de bezoeker. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert SMS deze per aangetekende post te verzenden.

9.2 Bij het voortijdig beëindigen van het abonnement kan SMS administratiekosten in rekening brengen. De minimale contractduur is 4 kalendermaanden, opzegging tijdens deze periode is 4 maanden. Na deze 4 kalendermaanden wordt het abonnement steeds met 1 kalendermaand verlengd en is opzegging per maand mogelijk.

 

Ziekte/Blessures

10.1 In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor de bezoeker niet deel kan nemen aan de zwemactiviteit, kan met schriftelijke toestemming van SMS het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.

10.2 Het stopzetten van een abonnement kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting. Alleen de manager of coordinator van het zwembad kan hier een besluit over nemen.

 

Openingstijden en onderhoudswerkzaamheden

11.1 SMS is bevoegd het zwembadcomplex geheel of gedeeltelijk te sluiten zonder dat daarvoor voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties.

11.2 SMS is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) zwemactiviteiten of een (deel van) het zwembadcomplex tijdelijk of blijvend te wijzigen.

11.3 SMS is bevoegd het zwembadcomplex gedeeltelijk of geheel te sluiten wegens onderhoudswerkzaamheden.

11.4 Alle onder 11.1 tot en met 11.3 genoemde punten hebben geen consequenties voor het abonnement en aan de sluiting kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Persoonsgegevens

12.1 Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de bezoeker (bijvoorbeeld adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan SMS.

12.2 In het geval van het niet doorgeven van deze wijzigingen waardoor SMS kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan de klant.

 

Geschillen

13.1 Verschillen van mening tussen het zwembad en de bezoekers zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet minnelijk kan worden opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

13.2 Indien een geschil tussen een bezoeker en SMS wordt voorgelegd aan de rechter, is de rechter te Roermond bevoegd.

 

Vindplaats en wijzigingen

14.1 De algemene voorwaarden zijn eveneens verkrijgbaar bij de receptie of kassa van het zwembad.

14.2 De huisregels, en de gedragscode zwembranche (pdf, 65 kB) zijn te raadplegen via internet en bij de receptie of kassa van het zwembad.

14.3 SMS is bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Op de overeenkomst is steeds de laatst gewijzigde versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

 

Neem contact op

Kun je iets niet vinden op onze website? Bezoek, mail of bel Zwembad In de Bandert. Wij helpen je graag verder.

Zwembad In de Bandert
Bandertlaan 7
6101 LZ Echt

icoon telefoon0475-482160

Leisurepark

Ons zwembad ligt op Leisurepark In de Bandert in Echt, een familiepark waar je kunt recreëren, bewegen en sporten.

Sportcomplex

Sportcomplex In de Bandert is in 2017 gerenoveerd. In dit complex liggen zwembad, sporthal en sportcafé onder één dak.